Als Royal Lemkes Foundation vergelijken we ons graag met een rentmeester. Zoals het een goed rentmeester betaamt, beheren we de kostbaarheden people en planet in opdracht van de generaties die na ons komen. We zijn gericht op de lange termijn, en niet uit op snel gewin.

Dat vraagt om een ommekeer in de algemeen heersende denkwijze, waarin de economie een (te) prominente rol speelt. In onze huidige maatschappij proberen we veelal economische antwoorden te vinden op alle dilemma’s van het leven. Alsof andere antwoorden niet even relevant of relevanter kunnen zijn. Alsof mensen niet boven de economie staan.

De Royal Lemkes Foundation gelooft juist dat mensen samen het verschil kunnen maken. Wij zien liever dat economie én maatschappij elkaar wat meer naderen, zodat de economie weer middenin de samenleving komt te staan. Met meer begrip voor de verschillende bevolkingsgroepen, en oog voor de mogelijkheden van een ieder. Onderlinge waardering, inlevingsvermogen en dienstbaarheid nemen daardoor toe, met als gevolg betere relaties tussen mensen, een duurzamere leefomgeving en een sterkere economie.

Helaas lijkt het hard de andere kant op te gaan. Zelfs regeringsleiders vertrappen individuele mensen, stigmatiseren bevolkingsgroepen en sluiten hele volken uit. Eigen waarden zoals grondwet, veiligheid en het rechtssysteem worden ondermijnd, terwijl de beurzen juichen omdat koersen omhoog schieten. Maar ten koste waarvan?

De Royal Lemkes Foundation denkt dat we met elkaar, en met oog voor alle aspecten van de samenleving, het verschil kunnen maken. Daarom ondersteunt de Royal Lemkes Foundation projecten die ‘Groen & Togetherness’ in zich hebben.

Ons beleidsplan

De werkzaamheden
De stichting ondersteunt diverse goede doelen door giften over te maken naar goede doelen die binnen de doelstelling passen. In sommige situaties kan ook gekozen worden voor het verstrekken van een (micro)krediet in plaats van een gift. In zo’n geval is het mogelijk dat in een latere fase besloten wordt om het krediet geheel of gedeeltelijk kwijt te schelden.

Per doel en te geven gift of te verstrekken krediet beslist het bestuur over de vorm en de hoogte van het bedrag en de eventuele communicatie daarover met het beoogde goede doel. De bestuursleden overleggen onderling telefonisch, per e-mail en in bestuursvergaderingen over beoogde ondersteuning en nemen daarover besluiten overeenkomstig de statutaire bepalingen van de stichting.

Fondsen werven
De stichting zal een toegezegde periodieke schenking ontvangen. Verwacht wordt dat diverse andere giften ontvangen zullen worden zodra relaties van bestuursleden vernemen over de stichting en haar doelen.
Extra fondswerving is naar verwachting in de aanvangsfase van de activiteiten nog niet nodig. Indien de werkzaamheden uitbreiden en extra fondsen wenselijk zijn, zal het bestuur plannen maken en beslissingen nemen over de wijze waarop verder bekendheid gegeven gaat worden aan de stichting en haar doelen.

Vermogen beheren
Ontvangen giften zullen op “veilige” bankrekeningen worden verzameld. Bedragen die niet direct worden uitgegeven, zullen op een spaarrekening met een redelijke rente worden gestort. De penningmeester beheert de bankrekeningen en regelt de betalingen. De penningmeester is gezamenlijk bevoegd met andere bestuursleden. Het bestuur kan met meerderheid van stemmen besluiten nemen, ook over het beheer van het vermogen.